Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

Logotypy UE

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

TRYB WYBORU

Tryb konkursowy

Kwota dofinansowania

556 291,00 zł

Okres realizacji projektu

01.07.2019 - 30.06.2021

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Grupa docelowa to 222 uczniów. Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęc oraz doposażone zostaną prawcownie przedmiotowe. Miejscem realizacji projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach.

8 lipca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

Turniej Skata - Memoriał Czesława Grzeni

Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną

Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa dotacji w wysokości blisko 560.000,00 zł na rozwój edukacji w Gminie Jejkowice! Dzięki realizacji tego projektu nasza szkoła zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię biologiczno- chemiczną. Niech będzie to nagrodą, za najlepsze wyniki naszych uczniów z egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty w powiecie rybnickim ;)

2 lipca 2019


Czytaj więcej o: Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną

Ostrzeżenie dla rolników i hodowców związane z upałem

W związku z obecnymi wysokimi temperaturami powietrza, które mogą również wpływać na dobrostan zwierząt, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przypominają o istotnych zasadach, których powinni przestrzegać rolnicy. Hodowcy zwierząt hodowlanych powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej ilości wody pitnej dla zwierząt, a także wystarczającej wentylacji i ochłodzenia (np. poprzez zapewnienie zacienienia w formie wiaty lub naturalnego w postacie drzew. Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu zwierząt.

W stajniach, halach i innych budynkach gospodarskich, w których temperatura może wzrosnąć bardzo wysoko, należy zapewnić wentylację oraz alternatywne źródła energii. Plan awaryjny hodowcy wskazuje okres, w którym dobrostan zwierząt może być utrzymany w przypadku awarii sztucznego systemu wentylacji. Obowiązek ten dotyczy wszystkich gospodarstw, w których wentylacja zależy od systemu sztucznej wentylacji. W przypadku awarii zasilania w miejscu zakwaterowania rolnik musi zapewnić działanie alternatywnych źródeł energii.

W dużych fermach świń i oborach zaleca się chłodzenie zwierząt pod prysznicem w przypadku ekstremalnych temperatur. Zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza bydło i owce w naszym kraju, ale także konie, muszą być w stanie ukryć się w cieniu przed słońcem. Potrzebują również odpowiedniego źródła pokarmu. Dla lepszego zrozumienia ilość wody, jakiej wymaga zwierzę gospodarskie dziennie: dorosłe świnie 25 l; dorosłe owce 20 l; dorosłe bydło 40 l i krowy mleczne 100-180 l.

Hodowcy powinni monitorować prognozy pogody, a także przewidywać problemy, które mogą spowodować nagłe zmiany temperatury. Wiele przypadków śmiertelności drobiu w halach hodowlanych może wynikać z braku odpowiedniego serwisowania i nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych.

Osoby podróżujące z psami, kotami lub innymi zwierzętami towarzyszącymi nie powinny zapominać o wystarczającej ilości wody. Szczególnie na długich trasach kierowcy powinni regularnie się zatrzymywać i pozwolić zwierzętom biegać i pić. Zwierzęta muszą mieć zapewniony cień, a w przypadku wysokiej temperatury, chłodzenie najlepiej wilgotną szmatką. Nie zaleca się polewania zwierzęcia wodą. Nagłe ochłodzenie może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

„W upalne dni hodowcy nigdy nie powinni zostawiać zwierzęcia w samochodzie, temperatura może osiągnąć 50° C w ciągu kilku minut, co może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu zwierzęcia”. Jeśli w końcu zwierzę przegrzeje się, konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy przez ochłodzenie letnią wodą, umieszczenie zwierzęcia w cieniu, zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w wodę i zwrócenie się o pomoc do lekarza weterynarii. W przypadku codziennych spacerów psów najlepszy czas jest zalecany rano i wieczorem,  gdy temperatury są do zniesienia.

Podobne zasady dotyczą transportu zwierząt gospodarskich. W upalne dni zaleca się planowanie podróży do wczesnych godzin porannych lub wieczornych. W każdym przypadku konieczne jest zapewnienie zgodności z wymogami prawodawstwa (rozporządzenie WE 1/2005), w szczególności temperatura transportu, długość transportu, zapewnienie karmienia i pojenia."

1 lipca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ostrzeżenie dla rolników i hodowców związane z upałem

Zmarł Arnold Bąk

Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Informujemy, że termin na wypełnienie ankiety dot. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność został przedłużony do dnia 16 czerwca 2019 r. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 minut.

Ankieta --> 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQfi-R_cAy2c93XzXv-cOWOtUSsviOtx0pQ8NWPVIOsz2dg/viewform

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Stowarzyszenia LYSKOR oraz wdrażania LSR.

13 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Dbaj o rowy melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu

Wójt Gminy Jejkowice apeluje do wszystkich właścicieli, użytkowników posiadających grunty na terenie Gminy Jejkowice  o podjęcie działań
i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów   melioracyjnych (czyszczenie) zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.

Brak stałej, systematycznej konserwacji (czyszczenie) rowów melioracyjnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień.

Przypominam, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, drenowania,   należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Na terenie naszej Gminy nie działa spółka wodna, dlatego obowiązek ten spada na właścicieli gruntu.

W przypadku nie wykonywania przez właściciela nieruchomości obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji określi szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania – art. 206 Prawa Wodnego.

11 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dbaj o rowy melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu

17.06.2019 - Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 17 czerwca 2019r.
o godz. 
16.00 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 i lata następne.
 12. Ustalenie terminu kolejnej Sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia Z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2018r. Poz. 994/

Pliki do pobrania

11 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: 17.06.2019 - Sesja Rady Gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje - aktualne badania ankietowe

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LYSKOR.

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Stowarzyszenia LYSKOR oraz wdrażania LSR.

Ankietę będzie można wypełniać do 12 czerwca br. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 minut.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta –> 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQfi-R_cAy2c93XzXv-cOWOtUSsviOtx0pQ8NWPVIOsz2dg/viewform

10 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca 2019

Logo LYSKOR

W dniu 02 czerwca 2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jejkowicach odbył się koncert z okazji Dnia Matki i Ojca. Koncert w wykonaniu aktora i piosenkarza rodem ze Śląska – Krzysztofa Respondka zgromadził prawdziwe tłumy. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” pn. „Aktywne Jejkowianki- strzec tradycji, lecz nie ograniczać się tradycją.”

koncert z okazji Dnia Matki i Ojca

 

 

5 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca 2019