Gmina Jejkowice

Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Artykuły

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. 

Nowi emeryci i renciści

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL). 

Osoby, które mają już plastikową legitymację emeryta-rencisty

Wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację – nie muszą składać żadnego wniosku do ZUS. Dotychczasowa legitymacja (plastikowa karta) zachowuje swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej terminie. Posiadacz obu wersji – plastikowej legitymacji oraz elektronicznej, może używać ich zamiennie. 

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Aplikację mObywatel można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Po zakończonej instalacji należy wybrać opcję „dodaj dokument” i wyszukać na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Szczegółowa instrukcja znajduje się na https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/jak-dodac-legitymacje-emeryta-rencisty-do-aplikacji-mobywatel

mLegitymacja emeryta-rencisty

3 lutego 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: mLegitymacja emeryta-rencisty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Pliki do pobrania

2 lutego 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.”

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 20.02.2023 r. włącznie.

W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

 

 

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2023 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.

Pliki do pobrania

30 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Jejkowice informuje mieszkańców Gminy Jejkowice, że decyzje wymiarowe na rok 2023 podatków od nieruchomości , rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego można już odbierać w tutejszym Urzędzie Gminy- pokój nr 4  do dnia  17 lutego włącznie,  w  godzinach urzędowania.

Przypomina się również, że z dniem 15 lutego upływa termin składania deklaracji DT i DT 1A na podatek od środków transportowych oraz upływa termin płatności tegoż podatku.

Wójt Gminy Jejkowice

                                                                   Marek Bąk

30 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2023 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.

Pliki do pobrania

30 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2023

Informacja dot. wniosków na zakup preferencyjny węgla

100-lecie koła pszczelarzy

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2023

Zarządzenie Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właściciel i nierucho mości i zagospodarowania

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport u nieczystości

ciekłych

Pliki do pobrania

17 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2023

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2023

Zarządzenie W.0050.8.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Pliki do pobrania

17 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2023

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2023

Zarządzenie Nr W.0050.7.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

16 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2023

Decyzja Starosty Rybnickiego w sprawie udostępnienia nieruchomości GN.6821.13.2022

Decyzja Starosty Rybnickiego w sprawie udostępnienia nieruchomości GN.6821.13.2022

Pliki do pobrania

16 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Decyzja Starosty Rybnickiego w sprawie udostępnienia nieruchomości GN.6821.13.2022

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2023 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

9 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2023