Rejestr działalności regulowanej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011r. Nr 152, poz. 897), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stała się, na podstawie art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalnością regulowaną, wymagającą wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jejkowice jest, stosownie do art.9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie pisemnego wniosku zawierającego:

1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jejkowice określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami). Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej nie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Jejkowice w dniu   01 stycznia 2012r.
    2.     oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2)     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008    z późn. zm.).”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)     firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)     oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)     podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych - pok. nr 29 w Urzędzie Gminy Jejkowice.

Ponadto informuje się, że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2.utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3.spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4.zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

UWAGA:

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie do dnia 31 grudnia 2012r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Pliki do pobrania