Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2023 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.

Pliki do pobrania

30 stycznia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2023

Zarządzenie Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właściciel i nierucho mości i zagospodarowania

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport u nieczystości

ciekłych

Pliki do pobrania

17 stycznia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2023

Zarządzenie W.0050.8.2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Pliki do pobrania

17 stycznia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2023

Zarządzenie Nr W.0050.7.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

16 stycznia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2023 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

9 stycznia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2023

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 18/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

15 grudnia 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 18/2022

Zarządzenie Nr W.0050.114.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie : ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice.

Pliki do pobrania

 

Historia dokumentu

6 grudnia 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 17/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2023

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

22 listopada 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 16/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

22 listopada 2022


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 17/2022

Zarządzenie Nr W.0050.103.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2023

Pliki do pobrania

10 listopada 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 16/2022

Zarządzenie Nr W.0050.102.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jejkowice.

Pliki do pobrania

 

10 listopada 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 15/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2023 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

3 listopada 2022

Artur Szweda