Czyste Powietrze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Punkt konsultacyjny dla programu ,,Czyste powietrze’’

Punkt konsultacyjny dla programu ,,Czyste powietrze’’  z powodu spraw osobistych był nieczynny w dniach od 4  do 18 czerwca.

Informujemy że 25 czerwca punkt będzie czynny od godziny 15:30 do 17:30 w Urzędzie Gminy Jejkowice – biuro na parterze.

19 czerwca 2024

Artur Szweda


Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze od 04 do 18 czerwca będzie nieczynny

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze od 04 do 18 czerwca będzie nieczynny

14 czerwca 2024


Punkt konsultacyjny dla programu „Czyste powietrze”

W Urzędzie Gminy Jejkowice działa punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Jejkowice zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach programu rządowego ,,Czyste powietrze’’  lub ,,Mój Prąd’’. Punkt działa w każdy wtorek w godz. 15.30 – 17.30 w Urzędzie Gminy Jejkowice – biuro na parterze.

W razie pytań możliwy kontakt telefoniczny pod nr 693-968-203 wyłącznie w godzinach konsultacji.

 Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w przygotowaniu wniosku w programie, proszone są o przygotowanie danych osobowych (wszystkich współwłaścicieli budynku, nr PESEL, telefon, mail, adres zamieszkania), nr działki, nr księgi wieczystej, powierzchnia całkowita budynku (m2), rok uzyskania pozwolenia na budowę oraz dochody za poprzedni                                       rok podatkowy – wartość z pola ,,podstawa obliczenia podatku’’.

13 października 2023

Artur Szweda


Ustawa antysmogowa - czym można palić

Zgodnie z postanowieniami uchwały antysmogowej, której zakres terytorialny dotyczy granic admin. województwa śląskiego obowiązuje zakaz stosowania paliw:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem (paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%)

  • niesezonowanego drewna (paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%)

  • kominki, piece i ogrzewacze – w przypadku instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., postanowienia uchwały będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:

  • osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub

  • zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości przewidzianych przez ekoprojekt dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 Jeżeli w domu jest lub będzie kominek– to nie przekreśla on szans na otrzymanie dotacji do wymiany starego źródła ciepła pod warunkiem, że pełni wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną.

Funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić .

Funkcja rekreacyjna polega na tym, że kominek nie może mieć zamontowanej instalacji, rozprowadzającej ciepło do innych pomieszczeń. Nie posiada płaszcza wodnego ani rozprowadzenia ciepła – palimy w nim sporadycznie np. w święta w celach nastroju, a nie używamy go jako główne źródło ciepła w domu.

8 stycznia 2021


Zadbaj o swój kawałek nieba - informacja Ministersterstwa Klimatu

Ochrona jakości powietrza to jedno z istotnych wyzwań, z którym mierzymy się, dążąc do zapewnienia bezpiecznej przyszłości mieszkańcom Polski. Ministerstwo Klimatu dokłada starań, aby podejmowane w tym zakresie działania cechowała skuteczność w realizacji założonych prośrodowiskowych celów, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak - poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła - może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia. W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br. uprościliśmy zasady Programu oraz ograniczyliśmy do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadziliśmy ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skróciliśmy czas rozpatrywania wniosków.

Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się

na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Pliki do pobrania

11 września 2020

Artur Szweda


Postanowienia Uchwały Antysmogowej w Pigułce

 • zakres terytorialny: granice admin. województwa śląskiego

 • zakaz stosowania paliw:

  - węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

  - mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem (paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%)

  - niesezonowanego drewna (paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%);

 • wymagania emisyjne wobec urządzeń:

  - kotły CO: 5 klasa wg. normy PN-EN 303-5:2012

  - kominki, piece i ogrzewacze : ekoprojekt dla ogrzewaczy

 • podmiot którego dotyczą ograniczenia i zakazy: podmiot eksploatujący

 • sposób wykazania spełnienia wymagań uchwały:

  - przedstawienie dokumentów

  - kotły CO – 5 klasa – zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

  - kominki, piece i ogrzewacze – ekoprojekt dla ogrzewaczy – przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

 • data wejścia w życie uchwały: 1 września 2017 r. z następującymi wyjątkami:

  - kotły CO – w przypadku instalacji których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017r.:

   • od 1 stycznia 2022 roku w przypadku kotłów pozaklasowych lub bez tabliczki znamionowej starszych niż 10 lat

   • od 1 stycznia 2024 roku w przypadku kotłów w wieku 5-10 lat od daty produkcji

   • od 1 stycznia 2026 roku w przypadku kotłów w wieku poniżej 5 lat od daty produkcji

   • od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012

  • kominki, piece i ogrzewacze – w przypadku instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., postanowienia Uchwały będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:

   - osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub

   - zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości przewidzianych przez ekoprojekt dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

2 kwietnia 2020