Cyfrowa Gmina

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 4962/3/2022

Cele projektu:

Cele projektu Celem projektu jest rozwój cyfrowy Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy Maków Podhalański wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.) oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym związane z pandemią COVID-19.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest jest m.in: zakup sprzętu IT, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, doposażenie serwerowni, inwestycje w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla urzędników. Powyższe działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa danych i świadczonych elektronicznych usług publicznych, zwiększą możliwości obsługi Klientów Gminy drogą elektroniczną oraz umożliwią pracę zdalną pracownikom Urzędu Gminy w momencie wystąpienia zagrożenia związanego z pandemią lub epidemią wywoływanymi przez choroby zakaźne. 

Koszty projektu z umowy dofinansowania:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 125550,00 zł

  • współfinansowanie UE: 125550,00 zł
  • wkład Gminy Jejkowice: 0,00 zł

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina