Zmiana ustawy o ochronie przyrody - dot. wycinki drzew

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2017

Informuje się, że od 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. Poz. 1074).

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ZGŁOSZENIE (załącznik nr 1)

Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.

 

Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

a) imię i nazwisko wnioskodawcy,

b) oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,

c) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W zgłoszeniu należy także podać ilość oraz w miarę możliwości gatunek drzew, które są planowane do wycięcia.

Po złożeniu zgłoszenia przeprowadzana jest w ciągu 21 dni wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów.

Zgłoszenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

ZEZWOLENIE (załącznik nr 2)

Wniosek posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza oraz właściciela nieruchomości, albo właściciela
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie

o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;

3) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu
informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2],

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

8) rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub
krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w
liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż
powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie
rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie,
gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
(jeśli jest wymagany);

10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w
przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub
została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub
krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania takiego pozwolenia i kolidująca z
drzewami lub krzewami; (nie dotyczy inwestycji liniowych celu publicznego).

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów.

Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Autor: Artur Szweda