Rolniku: skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2017

W okresie letnich wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Zarówno Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy wraz z pracownikami kulturalno-oświatowymi organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok
2. Oferta dotyczy dzieci urodzonych w latach 2002 – 2010 ( 7-15 ),
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest wniosek kwalifikacyjny (druk dostępny w jednostkach Kasy) wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniu rodzica/ opiekuna prawnego ( wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl zał. nr 2 i załącznik nr 1 i 2 do Wniosku ); 4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek: - po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, - po raz pierwszy, - dziecka, które odbyło rehabilitację w poprzednich latach i ma orzeczenie o niepełnosprawności,

Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby oddziału KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS - ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości cen biletów PKS i PKP 2 klasy w obie strony pokrywają rodzice.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.

W 2017 r. Placówka Terenowa w Katowicach  KRUS posiada miejsca na następujące turnusy rehabilitacyjne:

* dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 25.06 - 15.07.2017r.

 dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 08.08 – 28.08.2017 r.

Zainteresowanych turnusami prosimy o zgłaszanie się do Placówki terenowej KRUS w Katowicach lub najbliższej Placówki Terenowej po druk „wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” lub o  kontakt telefoniczny.

Wnioski przyjmowane są do 10.05.2017r.

Autor: Artur Szweda